Privacyreglement

Het privacyreglement geeft de zorgvuldigheid aan die CV Match betracht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bemiddeling tussen opdrachtgever, cliënt en werkgever.

 

Definities

Persoonsgegevens zijn alle gegevens van de cliënt die door de opdrachtgever zijn verstrekt en gegevens die uit gesprekken in de loop van het traject zijn verzameld en vastgelegd in de vorm van arbeidsbemiddelingsplan, individuele re-integratieovereenkomst, rapportages en logboeken ten behoeve van de bemiddeling.


CV Match
zijn medewerkers en of derden die in opdracht van CV Match werkzaamheden verrichten.

Bemiddeling zijn alle activiteiten en handelingen die door CV Match en/of derden die in opdracht van CV Match worden uitgevoerd.

Opdrachtgever partij die aan CV Match een opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van een dienstverlening.

Cliënt is eenieder die door CV Match in traject is genomen.

 

Het doel van het inwinnen en vastleggen van persoongegevens

 • Het komen tot arbeidsparticipatie van werkzoekenden die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.
 • Het bevorderen van de re-integratie van werkzoekenden die door uiteenlopende omstandigheden van functie, bedrijf of vanuit een uitkeringsituatie naar een duurzame werkplek bemiddeld moeten worden.
 • Het kunnen beoordelen van de passendheid van een bepaalde functie bij de huidige werkgever dan wel bij een potentiële werkgever aan de hand van de ingewonnen informatie van werkzoekende ten aanzien van zijn opleiding, werkervaring, fysieke en/of mentale gesteldheid, leefomstandigheden, normen en waarden en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze zijn verkregen.

 

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

 • CV Match en of derden die in opdracht van CV Match persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan de naleving van de bepalingen van dit reglement.
 • Cliënt heeft het recht om aanvullingen dan wel onjuistheden kenbaar te maken en/of door een verklaring toe te laten voegen aan het dossier.
 • Persoongegevens zullen door CV Match en of derden die in opdracht van CV Match werken de uiterste zorgvuldigheid betrachten en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter voorkoming van ongewenste verspreiding en/of inzage.

 

Verstrekking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt ten behoeve van de re-integratie van de werkzoekende en ook uitsluitend met zijn of haar toestemming.
 • CV Match en of derden die in opdracht van CV Match over persoonsgegevens beschikken en deze in het kader van de wettelijke verplichting, verplicht zijn deze aan derden te verstrekken ten behoeve van re-integratieactiviteiten, is geen toestemming van de werkzoekende vereist.

 

Inzage van persoonsgegevens

 • De in het bezit zijnde persoonsgegevens zijn eigendom van CV Match en worden niet overhandigd.
 • Cliënt kan en heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien.
 • Cliënt of diens gemachtigde, mits deze zich kan legitimeren, kan een verzoek indienen voor een afschrift dan wel kopie van zijn persoonsgegevens. De gevraagde gegevens worden door CV Match verzameld en aangetekend verstuurd dan wel doormiddel van een ontvangstbevestiging overgedragen. De kosten die dit met zich meebrengt zijn conform “Besluit Kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens” voor aanvrager dan wel cliënt.
 • CV Match en of derden die in opdracht van CV Match beschikken over persoonsgegevens kunnen inzage dan wel verstrekking van een afschrift en of kopie weigeren als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de bescherming van derden in verband met opsporing, vervolging en of andere strafbare feiten.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

 • Fysieke dossiers inclusief aantekeningen, rapportages worden twee maanden na beëindiging van het traject vernietigd.
 • Persoonsgegevens worden conform regelgeving gedurende zeven jaar na de looptijd van het traject c.q. beëindiging verwijderd.

 

Klachten

 • Indien u klachten heeft wordt u verwezen naar de klachtenprocedure van CV Match